Çarşamba , 20 Eylül 2017
Son Yazılar

Buradasınız: Anasayfa / Gündem Analiz / VE DECCAL İLAHLIĞINI İLAN ETTİ…

VE DECCAL İLAHLIĞINI İLAN ETTİ…

deccal

“Çok yalancı ve aldatıcı” anlamına gelen deccal kelimesi, İslam literatüründe özellikle ahir zamanda ortaya çıkacak fitnenin baş müsebbibi olan şahıs için kullanılmış ve her çağın bir deccalı olacağı bildirilmiştir. “Ahir zaman” zamanların en tehlikelisi olacağından dolayı bu zamanda çıkacak fitnenin de en şiddetli fitne olacağı, İslam deccali süfyanisinin bu dönemde zuhur edip halkı aldatmakla iş göreceği İmam Ali’den (a.s.) nakledilmiştir. Doğal olarak Nemrut’un karşısında İbrahim (a.s.), Firavun’un karşısında Musa (a.s.) olduğu gibi İslam deccalı süfyanisinin karşısında İmam Mehdi’nin (a.f.) zuhur etmesini beklemek gerekmektedir. Bu yazımızın konusu daha çok İslam deccalı süfyanisi olduğundan onunla ilgili hadislerden yola çıkarak günümüzdeki “süfyani sistemlerin” de tasvirini yapmaya çalışacağız.

Ahir zamanın fitnesine dikkat çeken hadislere baktığımızda “Şam” topraklarının özel bir önemi olduğunu, ahir zamanın en şiddetli savaşının bu topraklarda başlayacağını, deccalin Şam’a saldıracağını ve ona karşı savaşanlarında bu topraklardan başlamak üzere onunla mücadele edeceklerini görmek mümkündür. Bu deccali vasıflandıran hadislerde ” deccal çıktığı gün bütün dünyanın işiteceği” “elinin delik (müsrif) olacağı”,”kırk günde dünyayı gezeceği”,”yalancı cennet ve cehennemi bulunacağı”,”bir ilah olduğunu ilan edeceği”,”alim olup, ilim ile dalalete düşeceği”,”en büyük desteği Yahudilerden alacağı” vb. bizlere bildirilmiş ve bu özelliklere sahip olan biriyle karşılaştığımızda o fitneden uzak kalmaya çalışmamız ve İmam Mehdi (a.f.) safında yer almamız öğütlenmiştir. Bu arada süyaninin “Recep” ayında zuhur edeceğini belirten hadisler olduğunu da vurgulamak isteriz.

Bu hadisler ışığında günümüz fitnelerini aydınlatmaya çalışıp, en büyük fitnecinin tanınmasına yardımcı olmak kanaatimizce önemlidir. Zira bu fitneleri ve fitnecileri tanımayan samimi müslümanların “imanlarını elde tutmalarının kor ateşi elde tutmalarından zor olacağını” ve bu imtihandan çoğu müslümanın geçemeyeceğini yine hadislerden dolayı biliyoruz.

Ahir zaman da fitnenin Şam’da çıkacağı hadisini günümüze yorumlamak şuan içinde bulunduğumuz ortamda ne derece gereklidir bilemiyoruz. Çünkü bahsedilen “süfyaninin” önderliğinde yürütülen savaşta yüz binlerce insan ölmüş veya yurtlarını terketmiştir. Koca bir ülke adeta çok ağır bir depremle yerle yeksan eylenmiş, taş üstünde taş kalmamıştır. Tıpkı İmam Ali’nin (a.s.)”Şam’daki bir depremde yüzbin kişi ölecek Allah bu depremi müminlere rahmet, kafirlere ise azap olarak gönderecektir. Böyle olunca siyah-beyaz ve kulağı (veya kuyruğu) kesik atlara binen süvarilere ve sarı bayraklara bakın. Onlar batıdan gelerek Şam’a ulaşacaklar. O sırada en büyük dehşet ve kızıl ölüm gerçekleşecek. Sonra Şam yakınlarındaki Heresta köyü toprağın altına girecek. Tam o sırada ciğerler yiyen kadının oğlu kurak çöllerden ortaya çıkacak ve Şam minberine hakim olacak. Böyle olunca Mehdi’nin zuhurunu bekleyin.” hadisinde buyurduğu gibi. Bu hadiste dikkati çeken bir diğer konu ise “sarı bayraklıların” savaşa katılmalarından bahsetmesidir ki, Hizbullahi hareketin bayrağının rengi malumunuzdur. “Ciğerler yiyenin” oğulları kurak topraklar olan “suudi” krallıklarınca desteklenmiş ve kısa bir dönem için başarıya ulaşmışlardır. Ama Allah’ın izniyle hadisin son kısmının vakti gelmiştir artık. Tüm bunlar olurken bu “ciğer yiyenlerin” Şam topraklarına nerden ve kimlerin yardımıyla girdiklerini ve desteklendiklerini göz önünde bulundurursak asıl failin de adını bulmuş oluruz.

“Deccal çıktığı vakit bütün dünyanın işiteceği” hadisi aslında bugün hertürlü basın yayın yoluyla hiçbir haberin gizli kalmayacağını vurguladığı gibi, kanaatimizce “İslam deccali süfyanisinin” bu basın yayın organlarının neredeyse tümüne hakim olup, kendi propagandasını yaparak, hem müslümanları ifsad edeceği, hem “çok yalancı ve aldatıcı” kimliğini gizleyip “hakkı batılla” karıştırabileceği ve bunu herkesin zihnine ve ruhuna ulaştırıp onları yoldan saptıracağı manasına da gelebilir. Nitekim süfyaninin tabii olduğu şeytan “Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın!”(A’raf 17) diyerek bu saldırıyı her yönden yapacağını belirtmiştir ki bu zamanda bu sokulmaların tümü “süfyaninin” kontrolünde olan medya tarafından gerçekleşmektedir.

“Süfyaninin elinin delik (müsrif) olacağını” beyan eden hadisleri irdelemeye gerek var mı vicdanlarınıza soruyoruz. Bir yandan milyar dolarları kendi aralarında birbirlerine peşkeş çekenler, bilmem kaç yüz bin dolarlık saatler takanlar, gemiciklerle filolar kuranlar, sermaye sahipleri ile yatıp kalkanlar, ülkelerinin her türlü yer altı ve yer üstü zenginliklerini ya kendileri yağmalayanlar ya da kendilerine biat eden zenginlere yağmalatanlar, gözleri doymayan tamahkarlar, diğer yandan asgari ücretle iş bulduğunda şükredenler, çöplerde ekmeğini çıkarmaya çalışanlar, dilenmeye alıştırılıp onurları çalınanlar ile varlığını devam ettiren “süfyani sistemlerin” başındaki “süfyanilerin” ellerinin delikliği ayan beyan ortadadır. Ayrıca Allah (c.c.) “hem mallarınızı aranızda bâtıl (haram yollar)la yemeyin ve insanların mallarından bir kısmını kendiniz (haksız olduğunuzu) bile bile (rüşvet veya yalancı şâhidlik gibi) günah ile yemeniz için onları(n hükmünü) hâkimlere (bırakıp) aktarmayın!”(Bakara 188) ayeti ile bizleri malları haksız yere kullanmaya karşı uyarmışken bu uyarının tersine hareket edenlerin adları ne olursa olsun İslam düşmanı oldukları açıktır.

Süfyaninin “kırk günde dünyayı dolaşacağı ve yalancı cennet ve cehennemi olacağını” bildiren hadislerin günümüzdeki tezahürleri de ordan oraya, fitne için hiç yorulmadan uçan, neredeyse her ay bir ülkenin başkentinde büyük şeytanın ve İsrail’in planlarının hayata geçirilmesini sağlamaya dönük çalışmalar yapanlar, kendi sistemlerinde kendilerine biat edenlere her türlü kolaylığı ve dünyalığı sağlayarak yalancı cennet oluşturanlar ve kendilerinin oyunlarına kanmayarak onlarla mücadele edenleri ya zindanlara koyarak ya da her türlü yolla sıkıntılara düçar bırakarak yalancı cehennemler hazırlayanlardır.

“Alim olup, ilim ile dalalete düşeceği”,”en büyük desteği Yahudilerden alacağı” mevzusuna gelince, İslam deccalı süfyanisi insanları kendisine inandırmak için ilmi elinde bir maşa olarak kullanacaktır ve kullanmaktadır. Bu bazen kendisinin ikrar ettiği ” ya Allah, Bismillah” lafızlarında ve anlamını tahrif ederek zikrettiği ayetlerde ortaya çıkmakta, bazen de ilmini az bir paha karşılığı satmış olan “süfyani sistemlerin” saray mollası , ilim yüklü merkeplerinin konuşmalarıyla zuhur bulmaktadır. Bu sayede süfyaninin sisteminin ömrü uzamakta ve halk bu aldatmacaya kanmaktadır. Tüm bu zulümleri ve hakkı batılla karıştırma işlerini yapan süfyaninin en büyük destekçisi de bütün varlığıyla ayakta tutmaya çalıştığı büyük şeytanın (tüm dünyaya hitap eden büyük deccalın) gayri meşru çocuğu siyonist yahudi devleti olan İsrail’dir. Öyleki siyonizmin kurucusunun mezarında gözyaşı dökerek ahde vefa örneği gösteren süfyaninin, İslam ülkelerinde parlamasını sağlayan “one minute” tiyatrosunun baş aktörü de yine bu gasıp rejimdir. Bu karşılıklı yardımlaşma her iki zulüm rejimin ayakta kalmasını sağlamaktadır. (Bu konuyla ilgili “samirinin buzağısı” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz)

Ve “deccalın ilahlığını ilan edeceği” hadisine geldiğimizde, (ki bu yazımızın temel konusudur) geçtiğimiz günlerde “süfyani sistemin” kulu köpeği olanlardan birinin “liderimiz, (haşa) Allah’ın her türlü vasıflarına sahiptir” sözü, ne demek istediğimizi de oldukça güzel açıklamaktadır. Bu sözün üzerinden günler geçmesine rağmen, sözün muhatabından hiçbir tekzip, kınama, uyarı gelmemesi, “sükut ikrardır” deyimi mucibince ilahlığın ilanıdır. “Yeryüzünde kibirlenerek yürüme; çünkü ne yeri yarabilirsin, ne de boyun dağlara erer, onlara erişebilirsin.”(İsra 37) ayetinin muhatabı olup ta Allah’ın (c.c.) bu uyarısını ciddiye almayan mütekebbirlerin kendi tebalarına tıpkı firavunun dediği gibi ” Benden başkasını tanrı edinirsen, andolsun ki seni zindanlıklardan ederim!”(Şura 29) demesinin benzeri olan yukarıdaki sözlerin muhatapları, “(Böyle gurur ve kibirle) kendisine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi: “Bunun, hiçbir zaman yok olacağını sanmam.” (Kehf 35) duygusuyla saltanatlarının devam edeceğini düşünürler. Oysa bir gün gelecek onlara “O halde, içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!” (Nahl 29) denilecektir.

“Süfyani sistemlerin” halk arasında “kanı beş para etmez” diye tabir edilen uşaklarının, liderlerini ilahlaştırmaları aslında o liderin izni ve bilgisi ile olmaktadır. Zira köle ruhlu olanın sahibinden bağımsız hareket edebilme ihtimali yoktur. Bu öyle bir köleliktir ki sahibine uluhiyet atfetmekle kalmaz bu uluhiyeti kayıtsız şartsız kabullenip yaymaya çalışır. “Liderimiz 1400 yıl önce yaşasaydı hicret tatsızlığı olmazdı” diyecek kadar kendinden geçip “uçmayan şeyhlerini uçurmaya çalışan mür-itler topluluğu”, aslında Resulullah’ın (s.a.a.) şahsında Allah’a (c.c.) isyan etmekte ve haşa Allah’ın (c.c.) bu tatsızlığa sebep olduğunu belirtmektedirler. Kur’an’da “O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz.”(Necm 3) diye tasvir edilen Resulullah’a (s.a.a.), “Kim Resûl’e itaat ederse, gerçekte Allah’a itaat etmiş olur.”(Nisa 80) ayeti gereğince itaatın Allah’a(c.c.) itaat olduğu bildirilmişken, O’nun (s.a.a.) hata yaptığını belirtmek haşa Allah’ın (c.c.) hata yaptığını belirtmek olacaktır. Elbette ki bunu bilen “süfyani” şimdilik kendi ağzıyla değil ama köleleri vasıtasıyla ilahlığını ilan ederek hem halkı bu duruma alıştırmakta hem de bizlere Resulullah’ın (s.a.a.) verdiği haberi doğrulamaktadır.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi her Nemrut’un bir İbrahim’i (a.s.) olduğu gibi süfyaninin ve deccalin de bir Mehdi’si (a.f.) olacaktır elbet. Allah’ın (c.c.) “..herkesi, her topluluğu, uydukları kişilerle (İmamlarıyla) beraber çağıracağı”(İsra 71) gün hangi safta olacağımıza dikkat etmek gereklidir. Sözümüz çok uzadığı için bu çağın süfyanisinin karşısındaki safın özelliklerini başka bir yazıya erteliyoruz.

siyasetmektebi.com.

69 yorum

 1. Kimse kendine pay ve röl almıyor kendine bu olayda. Seni yaradan rabbin demek ki senin başına böyle birini salacak. Hatta ona öyle bir güç vercekki Bütün alemin üstüne ilahliniği ilan edebilecek BİR şahıs.

  Gelecek olan deccalin yada süfyanın karakteri veya yapacaklarından önce,sen ben ne yaptımda başıma bunlar gelecek diye düşün. Çünkü zarı atmış birı sen sadece izliyorsun.

  • siyasetmektebi.com

   Allah c.c. Kur’anda mazlumları suçlamıyor ki biz de kendimizi suçlayalım. Zulüm tercihe bağlı bir durumdur. İnsanlar kendi iradeleri ile zalim olurlar ve zulm ettiklerinde de onların zulmünden etkilenen mazlumlar oluşur. Yani suçlu olan zulme meyledenlerdir.

   Ama burada şu sorgulanabilir; mazlum veya mustazaf olanların muhatap oldukları zulme karşı takındıkları tavır nedir? Eğer bu zulme razı olmuşlarsa ve desteklemişlerse onlarda en az zalim kadar zalimdirler veya sessiz kalıp kabullenmişlerse bu sefer de “Allah’ın arzı geniş değil miydi?” sualini muhatabı olup sorgulanacaklardır.

   Öyleyse mazlumiyet değil sessizlik ve rıza sorgulanmalıdır. Biz kendi adımıza ne zulme rıza gösteriyoruz ne de sessiz kalıyoruz. Bu yüzden “yaşasın zalimler için cehennem” diyoruz…

 2. hepinizin unuttuhu birşeyvar mehdi isa bunlar islama sonradan sokulmuş hurafelerdir aklınızla oynuyolar kuranda ne mehdi den nede isanın gelicehinden bahsediyo sadece diyecehim nem suresi 82 ayet kafirle inananın ayrımını yapıcak olan dabbetul arz alah ayetinde açık ça sölemiş ogün ol dendihi zaman yerden bir hayvan çıkartırız burda hayvan demesinin sebebi çok kan dökecehidir çünkü şeytan ve taraftarlarının anca kafaları koparsa bu fitne durur buyuzden acımasız bir şahıs alahın yerde ve gökte daha önce kimseye vermedihi gücü ona vericektir allahın izniyle

 3. Vaktiniz olursa birkaç soru sormak istiyorum.1.Süfyanın recep ayında çıkmasından ne anlamalıyız recep ayındaki hangi olayla bağdaştırmalıyız.2.Süfyanın saçının kıvırcık olacağını sahih hadislerde okudum,siz nasıl yorumluyorsunuz?3.Süfyanı mehdi öldürecek deniliyor hadislerde.Sizce mehdi bir şahıs mı yoksa manevi bir kimliği olan toplulukmudur?4.Süfyan sadece suriye değil uzak arap ülkelerinide karıştıracak deniyor sahih hadislerde.Evet bugün birçok arap ülkesinde iç savaş ve kan var doğrudur ama;bu savaşlara süfyanın ordusu yani türk ordusunun yapmadığı ortada bir gerçek.Siz süfyanın ordusundan ne anlıyorsunuz,eğer bu uzak ve yakın arap ülkeleri karıştıran süfyanın ordusuyla, bahsettiğiniz tabirdeki süfyanın somut illiyet bağları gerçekten varmı?5.Said nursi risalenin biryerinde ordu ve asker yaptığı yanlışın farkına vararak dizginini süfyandan kurtaracak diyor.Bu sözden ne anlıyorsunuz,ne anlamalıyız?6.Sahih hadisler süfyanın 4 dönemi olacak diyor biz şuan kaçıncı dönemini yaşıyoruz?7.Süfyana uyanlar Kelb kabilesinden olacak hadisi sizce ne anlama gelmektedir açıklarmısınız?Veee son olarak şunu mutlaka cevaplamanızı rica ediyorum:bir zatın’İran bizim ikinci evimiz gibi.’ açıklamasını nasıl yorumluyorsunuz?

  • siyasetmektebi.com

   Aslında sorduğunuz bütün soruların cevapları yazılarımızda ve yorumlara verilen cevaplarımızda mevcut. Ama her zaman beyan ettiğimiz gibi bazı hakikatleri görebilmek için önyargı ve taassuba neden olan perdeleri yırtıp atmalı, bize dayatılanı değil gizlenileni görmeye çalışmalıyız.

   Bu noktada süfyaninin recep ayında çıkacağına dair hadis zaten tevile veya yoruma gerek duyulmadan ortada olduğu halde “bundan ne anlamalıyız” diye sormanız bize pek mantıklı gelmedi. Süfyaninin saçı ile ilgili hadisi bilmiyoruz. Ama biz bazı hadislerin sadece işaret ettiğini ve bizim gördüğümüz somut manadan başka bir manayı hedeflediğini bildiğimizden bu hadisin varsa ve eğer sahihse süfyaniden başkasına uymadığının zamanla ortaya çıkacağına eminiz.

   Süfyaniyi mehdi a.s. öldürecektir. Ama bu bizatihi onun eliyle yapılacaktır anlamına gelmez. Süfyani ve Mehdi’nin a.s. savaş mekanının Suriye olduğunu, Süfyaninin Şam’da helak olacağını bildiğimize göre şuan Suriye’deki savaşın taraflarına bakıp kimin süfyani kimin mehdi’nin ordusu olduğunu bulmak pek de zor olmasa gerek. Mehdi a.s. elbette bir şahıstır. Ama bu şahsın başlattığı hareket bütün alemi kapsayacaktır ve süfyani gibi habisler bu hareketin karşı duruşuyla yok olacaklardır. Mevzu şuan süfyaninin hadislerde belirtildiği gibi suriye ve ırakı karıştırdığı ve orada mehdi ordusuyla savaştığıdır.

   Süfyaninin uzak arap diyarlarını karıştırdığını siz de belirtmişsiniz. Sorunun bundan sonraki kısmı ise sizin zorlamanızdan ortaya çıkmış durumda. Süfyani oraları illaki bifiil kendi ordusuyla değil, fitnesiyle, fesadıyla, tahrikiyle de karıştırabilir ve karıştırıyor. Kaldı ki oralara saldıran suud krallarıyla sürekli işbirliği yaptığını, bütün saldırılarından haberdar olduğunu ve onları desteklediğini söyleyen süfyani yakın zamanda aynı habis suudlarla ortak ordu da kurmuştu. Ve ayrıca her yere asker gönderme telaşına girmiş durumda. Ama biz bunu söylerken “türk ordusunu” kastetmiyoruz. Çünkü bu ordunun bu milletin evladı olduğunu biliyoruz. Ama süfyaninin oyunlarıyla sürekli darbe yiyen ordunun tasfiye edilmeye çalışılmasından dolayı süfyaniye bağlı yeni bir oluşumun varlığından bahsetmek istiyoruz.

   Üstad Said Nursi’nin beyan ettiği hakikat gerçekleşmeye başladığı için bugün ordu süfyaniden ardı ardına darbeler yemektedir. Ama bu darbeler dahi ordu içindeki halkın evlatlarının uyanmasına vesile olacaktır.

   Süfyaninin şuan son dönemini idrak ediyoruz ki bu dönemde adileşeceği ve var olanı korumak için her türlü fitneye ve zulme başvuracağını bildiriyor hadisler. Ve tam olarak bunlar oluyor.

   Kelb kabilesinden olmasının illaki farklı anlamları olabilir ama “kelb”in kelime manasına bakıp bunca hırlayan, saldıran, ısıran süfyaninin “tayyip”(temiz) olamayacağını anlamak zor olmasa gerek.

   Vee şunu mutlaka idrak etmenizi istiyoruz ki süfyani aldatma ile iş görecek, Allah ile aldatacak, çokça yalan söyleyecektir. Dostum dediğine savaş açacak, arkasından kuyusunu kazacaktır. Düşmanmış gibi davrandığına “ihtiyacı olduğunu” söyleyecektir. Yani süfyaninin hiç sözü eylemiyle uyuşmayacağı için bahsettiğiniz cümlenin bizim nazarımızda zerre değeri yoktur. Abdullah b. Übey’in iman(!) iman ederken kelime-i şehadeti söylemesi ne ise süfyaninin “İran bizim ikinci evimiz” demesi de odur.

   Herkes sevdiğiyle, önder bildiğiyle ve temize çıkardıklarıyla haşrolacaktır. Biz süfyaniyi sevmiyoruz. Umarız anlatabilmişizdir.

   • Ey Musa ! Sen doğruyu söylüyorsun , fakat firavun karnımızı doyuruyor. 😉

    • Kuran-ı Kerim Hud Suresi -6 ayeti : Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı)dır. 🤔

 4. Fetö süfyandır T… ise mehdiye zemin hazırlayan küçük mehdidir siz çıkarlarınız için dininizi fetö gavatına satmışsınız zalimler için yaşasın cehennem

  • siyasetmektebi.com

   Fetö’nün ne mal olduğunu sizin “mehdiye zemin hazırlıyor” dediğiniz şahıs ona övgüler dizip “gel de bitsin bu hasret” sarkıları söylerken biz zaten söylüyorduk. Hatta sizin o mehdi’ye zemin hazırlayan onderiniz fetöyle banka açtığı 28 subat döneminden önce de biz fetöye münafık diyorduk.

   Yani anlayacağınız “çıkarları için” imanını fetöye sunanların yine çıkarları için kurguladıkları danışıklı döğüşten çok önceleri de biz fetö ve avanesinden zaten nefret ediyorduk. Bu yüzden size tavsiyemiz çıkarlarınız için ahiretinizi kimseye satmamanız ve hakikate gönlünüzü kapatmamanızdır.

   Sufyaniye gelince, biz hiç isim vermeyip sadece işaretlerden bahsettigimiz halde onca hadis ve ayet size birilerinin ismini hatırlatmışsa inat ehli olmayıp araştırmanızı tavsiye ederiz. Yok illaki savunacağım derseniz de Allah c.c. ahirette onun gittiği yere sizi göndersin diye dua ederiz…

   • Süfyan ve Deccal devlet başkanı diye biliyorum.
    Ayrıca şu an Süfyan tabir edilen kişi ve süfyaniyet sistemiyle kimler mallarıyla canlarıyla savaş halinde ona bakmak lazım. İftira atmak tehlikeli. Özellikle de süfyan ve süfyaniyetin karşısında olanlara…
    Selâmetle.

    • siyasetmektebi.com

     Süfyani “devlet başkanı” olmalı diyerek ne de güzel ortaya koymuşsunuz hakikati. Hemen geçtiğimiz “seçin” geldi aklımıza. Bu kadar uyum tesadüf olabilir mi acaba?

     Ayrıca yine belirtelim ki biz hiç isim vermedik ve vermeyiz. Sadece hadisleri yazdık ve yorumladık. Bunca hadis size birini hatırlattıysa körü körüne bağlanmak niye?

     İftira gercekten de en büyük günahtır ve eğer biz iftira atmışsak Allah c.c. zaten hesabımızı görecektir. Ama Resulullah’ın s.a.a. buyurduğu gibi “taassup şirktir” ve sizler eğer bütün delillere ve ayetlere rağmen birilerine taassupla bağlıysanız şirkten büyük günah olmadığını bilmenizi isteriz…

  • 1994:”İşte, bütün servetim bu yüzük.”
   1999:”Eğer bir gün duyarsanız ki T… çok zengin olmuş, bilin ki haram yemiştir!”

   Zengin mi? Evet. O halde NOKTA.
   Mehdi kendi başının çaresine bakar siz hiç merak etmeyin…

 5. “Ahir zamanın dehşetli bir şahsı” geçen gün de kendisini resmen Peygamber ilan etti.
  Siret-i Nebi’deki örümcek ve güvercin mucizesini; kendi tiyatrosu ile kıyasladı.
  Öyle bir tiyatro ki; oyanayan iki taraftan hiç zarar gören olmadı. Bunlara ilgisi olmayan halk-polis-asker ise katledildi.
  Şimdi, ilahlık, peygamberlik iddialarına karşı oluşturulan bu suskunluğumuz yüzünden topyekün milletimizin başına bir bela gelmesinden korkuyorum.

 6. Muhammed bin Abdullah

  islam deccali feto’dur. karaktersizliği, aldatmayı, kaypaklığı meslek edinmiş ve cemaatine de bu değerleri aşılamış. bu 1+1=2 kadar net ve açık. süfyan ise zübüklerin şahıdır. yani şu anki resimde her kim en zübük ise süfyan da odur. süfyanın alameti elinin delik olmasıdır. diyelim ki süfyanın elinde bir tulumba var. ama bu tulumba bir türlü suyu tutmuyor. elemanın elinde delik yok. ama delik tulumbada var, bir değil belki birsürü delik var. dolayısıyla tulumba bir türlü dolmuyor, dolamıyor… süfyan ise bu durumdan şikayet edip tulumbada su bitti diyor. bu delikler süfyan taifesinin açgözlü haramzade elemanlarıdır, memleketin kaynaklarını birbirlerine peşkeş çekmekte ve adeta yağmalamaktadırlar! su ise memleketin kaynaklarıdır.

  • siyasetmektebi.com

   Yazdığın yorumun benzerlerine yukarıda gerekli cevaplar yeterince verildi. Bu yüzden tekrar tekrar aynı şeyleri yazmayacağız ama feto süfyan olabilecek biri değil, süfyanın yardımcılarından biridir. Ayrıca süfyanın “recep” ayında huruc edeceği hadisleri ile, müsrifliğini,çokça dolaşacağını, Hicaz beldesindeki zalim krallarla kuracağı dostluğu, yahudilere olan aşkını (onlara ihtiyacımız var deyişini), Suriye ve Irak’a saldırıp Cizreyi alt üst edeceğini, Allah ile aldatacağını vs. göz önünde bulundurursanız mevzu anlaşılır. Gerisi teferruattır…

 7. incilde de 666 diye Antichrist den yani Deccalden bahsedilir !
  R = 5
  t= 6
  e = 7
  +
  ——————
  18
  6 + 6 + 6 = 18

  A ldatma Kandirma P araziti 2002 Yilindan beri iktidarda Yani 15 Senedir iktidarda + 3 = 18 ” 2020 ”
  insaAllah 3 Sene Daha Zulum Ettirmez Bu Parazitlere Dünyamizi. Parazit ilacini Hekimiyle Beraber En kisa Zemanda gönderir insaAllah.
  ” zalimin zulmü Rabbimiz Allahu Tealanin Sabrinin Bittigi Yere Kadardir.

 8. Bunlar irancı uzak durun. 🙂
  Deccal ve süfyanın sağ kolları yahudi sol kolları pers. Ondan dolayı dediklerini kale almayın. İsim vermemişmiş güya la her şeyind kadar tarif ettmişsin. 100 milyon adama okut herkes aynı isimde birleşir bu nasıl isim vermemekse artık. Tayyini ve avanelerini övmüyorum sadece sizin iranı aklamaya çalışmanıza gıcık oldum. Deccaliyet makamı irandır.Allah hidayet versin. Oda olmuyorsa yerin dibine geçirsin. Sizi ve dostunuz ve babanız rusyayı ve çini ve israili ve deccali ve süfyanı ve destekçilerini.

  • siyasetmektebi.com

   Bu çoook ilmi(!) yorumu halkımız faydalansında insan taklidi yapanların okuma yazma dahi öğrenebildiğini görsün diye silmiyoruz.

   Ama madem ki biz isim vermediğimiz halde hadislerin tümü size birini hatırlatıyorsa o halde iman edeceğinize neden inkar ediyorsunuz?

   Neyse size duamız Allah c.c. “insan” eylesin, yarım kalmış evriminizi tamamlamanızı nasip etsin…

   • Önçelikle Rahman sizden razi olsun. Çok yerinde bir tespit OLMUŞ insalar ÇOĞUNLUĞU ne yaziki KURAN AYETLERINI TAN OLARAK UYGULAMYIYOR , VE HATA GIZLIYORLAR ÜSTÜNE ÜSTÜN BIRDE ONLARIN PEŞINE DÜŞÜYORLAR…… HAKKLA BATILI BILE BILE KARIŞTIRIP GIZLEYENLER…. VE SAYRE…. RABBIMIN HANGI AYETINDE BUNUN AKISNI YAPIN DIYOR SIZDE BUNLARIN PEŞINE DÜSÜN HA YAZIK VALAHI…..! EVET REÇEP AYINDAYIZ REVERANDUMDA EVET ÇIKYOR SÜFYANDA TAM ANLAMIYLA Hadisde tam anlamıyla gerçekleşmiş olaçak…..Evet ramazan ayındada son imam emrini almiş ve oda ortaya cikmiş olaçak. İstanbul’da ilk gideçeyi yer olduğu için ve tabiki orda kendini açık bir sekilde ben mehdiyim demiyeçek, buda bir başka hadisi doğrular çünki sufyani orda olduğu için ben mehdiyim demiyeçek, ama onu taniyanalar ALLAHIN IZLIYLE GENEDE TANIR VE ONUNLA BERABER MÜCADELE EDERLER ne mutlu o insalara…..! KURANDIR 27 SINDE INEN ALIDIR 27 ŞEHİT OLAN 17 REKAT FARZ VE 10 REKAT SÜNNETDIR DOĞRUSU OLAN YANI GENE 27……DAHA BILMEDINIZ NELER NELER AMA BUNLAR KANIT OLAÇAK, KONUYA VASLA GIRMEYIM YERI VE VAKTI DEĞIL ÇÜNKI…..BILENLER BILIR BELKI EMIR NEZAM AN BILYORMUSUNUZ ÇÜMARTESI GÜNÜ 27 SINDE DIR ILK RAMAZAN GÜNÜ BU SENE…. ÖRNEK muhittin ibni arabi nerden bildi 2016 mekkede olacağını ve 2017 göreve başlayacağını bukadar detayı demeki Rabbim onada vaad etmiş…..size bişey daha söylemek isterim beklediniz mehdi kılıçla oldüreçek olan deccalın da nezamen ortaya cıkaçanıda bilyor kıyametin nezam kopacağınıda…..ona tabı olun…! Size bir ip uçu daha verim Zülfikar kılıçı yapan pegamber hz davutur….zaman çok yakın RAHMAN SIZI EN DOĞRUSUNA ULAŞTIRSIN. KURAN AYETLERINI TAM OLARAK UYUN ÇIN SURESI 27. AYETINE DIKAT EDIN……. KIYAMETIN HABERIÇISI OLAÇANA DIKAT ÇEKILIYOR….VESALAM.

  • bir vatandasin IRAN dusmanligi yorumu TEFRIKACI bir mesaj., eger alimlerin ahirzaman kitaplarini okusaydi Islami Ongorum Hadislerinde 1400 sene once “Siyah Bayrakli(kuvvetler muellifler bunu A.B.D. NATO bayraklaridediler) Muslumanlarina karsilarina ciktiginda (ahirzamanda 21. yuzyilda) IRANLILARA ikramda bulunma EMRI(onlara yardimetme EMRI)” & “(ahirzamanda 21.yy.da) ISLAMIN KUVVETLENMESINE vesile olacak IRAN(ordusu)” OngorumuMujdesi &”Kum(Tahran civari) kentinden tum dunyaya ILIM yayilacak” ongorumu v.s. bilgileri ogrenirdi., yazik!!!! Biz Amerikaya, Fransaya, Belcikaya NATO’ya VatikanHaclilarina dusman olmayip da Ilim& Teknolojide ilerleyen calisan Israil’e& Amerikaya meydan okuyacak kadar ERKEK olan IRAN(persliler)’a Dusmanlik, anti-Iran-sia aleyhte propagandalar yapan kisilerin, Muttakilerin & KURAN dusmanlarina(cia v,s) Hizmet ettiklerinden Suphe ediyoruz!!!!

 9. Deccal ile sufyan karıştırılıyor bazı yazılarda ikisi bir yani aynı mahluk gibi yazılıyor veya ayrı kişi olsalar bile özel ve günlük hayatları karıştırılıyor hadislere göre deccal in çocuğu olmaz ama sufyanın malı ve çoğugu var zengindir. Deccalı ısa a.s. Öldürecek sufyanı mehdi a.s. Öldürür. Hızır a.s. Mehdi nin mücadelesine yardım için deccalı oyalama taktigi ile deccalın karşısına çıkar deccal hızır a haşa ben allahım bana tap diyecek ilah olduğumu ıspatlamak için seni 4 parçaya bolecegım ayrı ayrı daglara atacagim sonra seni toplayıp dırıltecegım o zaman bana ınanırmısın der hızır hele bir yap gorek düşünürüz der deccal onu öldürür ve tekrar diriltir şimdi bana inandın mi der, hızır da şimdi senin kafir ve deccal olduğuna daha çok inandım der deccal sinirlenir ve madem ınanmıyacaktın da niye oyun oynadın hızır da der ki hz muhammed in sözünün doğru olduğunu görmek istedim der peygamberimiz senden bahsetti ve senin ilahi taslayıp ölüleri dirilti p yağmur yagdiracagını söylemişti der, deccal yakalayın onu der yakalayıp yere yatırırlar karnına uzunca vururlar karnı genişler sonra da şehit olur, ışte hadiste peygamberimiz bizzat buyuruyor ki o şehit yani hızır en büyük şehit tir. Mehdi a.s. Da deccalı öldürülmesi için ısa a.s. Görev verir ısa a.s. Deccalı kudustur bulur deccal hangi kapıda çıkıp kaçmaya çalışsa ısa yi karşısında bulunan en son kacamaz tüzün suda eridiği gibi erir yokolup yani ölür ölme şekli insanlara benzemediği için bir tuhaf ve cins öldüğü için bence deccal insan değil şeytan veya cin taifesinden ve de insan suretinde geziyor yani temessül yapıyor.

 10. Efendim öncelikle saygılarımı sunarım, bu dini konulara pek vakıf olmamakla birlikte neden birinin 1100 odalı saray yaptırıp orada binlerce koruması, bin kadar danışmanı ve 16 adet soytarısıyla yaşadığını, soyunun sopunun eşinin dostunun nasıl bu kadar zengin olduğunu, ve israile görünürde kafa tutmakla birlikte neden israil ile iş çevirdiğini, suriyeyi zapt etmek konusunda neden bu kadar hevesli olduğunu anlamakta açıkçası zorlanıyorum. abd başkanının dahi 138 odalı sarayı varken neden 1100 odalı saray var? biz amerikadan 1100/138 kadar daha mı kuvvetliyiz? hayır. olay tamamen israf ve bencilliktir. tabii şu deccal bu süfyan demek yanlış olur ama ortada yanlış giden birşeylerin olduğu da kesin

 11. Deccal’in ilahlığını ilan etmesi ‘başkanlık’ .
  Deccal’in ‘su gösterdiği ateş, ateş gösterdiği su’ demek ; “Ya başkanlık ya kaos” söylemleridir. .

  Biz ‘KAOS’ diyenlerdeniz ELHAMDULİLLAH!

  Cessase hadisini iyi inceleyin.
  Cessase ne olduğu belli olmayan bir canlıdır. Yanına giden insanları deccal’e yönlendirir. .
  ‘Cessase’ kelime anlamı ise ‘casus’ ..

  Kimdir bu casus? Deccal ile ortak hareket ediyor ve arkasından gelenleri ise deccal’e yönlendiriyor? (…. ajanı olduğu söylenen siyasî kişi? ) ..

  Neyse tekrar deccal’e gelelim. .

  ‘Deccal bir müslüman genci bölüp tekrar birleştirecek ‘ deniliyor. .

  O genç müslüman ….. CUMHURİYETİDİR. .

  İLMİ OLAN GERİSİNİ ÇÖZSÜN. ALLAH-U ALEM

 12. deccal veya süfyan bu şahısların mekke ve medine şehirlerine girmesi bildiğim kadarı ile haram, şimdi gelelim ima ettiğin kişi mekke ve medine şehirlerine gitti mi ? tavaf yaptımı ? başka sorum yok.

  • siyasetmektebi.com

   Öncelikle şunu belirtelim ki deccal ve süfyan helali haramı takmadıkları ve Allah’ın c.c. haramlarını helal, helallerini haram kıldıkları için İslami açıdan “kötü”dürler. Bu yüzden onların Mekke ve Medine’ye girmesinin haram olması, onların oraya girmeyecekleri anlamına gelmez. Aksine buraya girmelerini engellemenin ve buraların onların şerrinden muhafaza edilmesinin ümmetin görevi olduğu anlamına gelir.

   İkinci olarak sizin bilginizin aksine Süfyan ile ilgili hadisler süfyanın hicazdaki “kral” ile sıkı fıkı dost olacağını, o kralın başı derde girdiğinde ona yardıma koşacağını ve onu destekleyeceğini beyan ediyor ki bunun yorumunu bugün yapmak zor olmasa gerek. Hatta “İslam ordusu” gibi jan janlı bir isme sahip olarak kurulan ordunun izlerini eğer araştırırsanız süfyani ile ilgili hadislerde bulabilirsiniz. Hadisler Süfyaninin mekke ve medineye giremeyeceğini beyan etmediği gibi oranın işgalcisi olanlarla dost olacağını açıkça söylemektedir.

   Son olarak da biz sadece süfyaninin özelliğini ve neler yapabileceğini hadislere dayanarak beyan etmiş bulunmaktayız. Asla ve asla şahıs ismi kullanmadık ve kullanmayız. Bu bizim işimiz değil. Biz sorgulama yeteneğini canlandırma derdindeyiz. Eğer yazdıklarımız size birini hatırlatıyorsa o zaman onu sorgulamanız ve süfyani ile ilgili hadislerin neden ona uyduğunu düşünmeniz hem dünya hem de ahiret hayatınız için elzemdir.

   Allah’a c.c. emanet olunuz…

   • Kafayı yemişsiniz sizin dediğiniz kitapsız esaddır utanın söylediklerinizden sapıtmışsınız sarı bayraklı atlar dediğide pyd dir … beye pislik atmayın hadisleri aptal aptal kişilere yorumlamayın esad şuan Allahınız kim Esad haşa Muhammediniz kim Esad haşa dedirterek bağırtıyo mazlumlara izleyin körmüsünüz ciğer yiyen derken esadın babası hafız esad dan bahsediliyor ciğer yiyenin oğluda Esad olmuş oluyo açta esadın babası ne yapmış oku kör kara cahil gitte imanını temizle sende fetöcüsün galiba 😡

    • siyasetmektebi.com

     Bu ilmi(!), edebi(!) ve ahlaki(!) yorumunuzu sondan başlayarak cevaplayalım. Sizler bugün fetö dedikleriniz hocaefendi diyerek hitap ederken biz onun büyük şeytanın uşağı olduğu habire anlatmaya çalışıyorduk. Sizler onun tv’lerini izlerken, gazetelerine abone olurken, dergilerini okurken biz onun yandaşlarının tüm bu hizmetleriyle küresel emperyalizme hizmet ettiğini beyan ediyorduk. Sizin liderleriniz “bitsin bu sıla hasreti, gel artık” diye nutuklar atarken biz onun büyük şeytanın kucağında zaten evinde olduğunu söylüyorduk. Sizler çoluk çocuklarınızı onun okullarına gönderirken, onun bankalarının reklamını yaparken biz her hücremizle ondan nefret ediyorduk hala da ediyoruz. Şimdi tiyatro gereği başlar tokuştu diye siz ona karşı dönünce onun düşmanı oluyorsunuz da biz mi onun adamı oluyoruz haşa?

     Diğer “ilmi”(!) eleştirilerinize gelince daha öncede yazdığımız gibi biz isim vermedik, vermeyiz de. Bakın siz düşünüp kim olduğuna dair bir fikir yürütmüş ve bize kızmışsınız. Bunun sebebi bu hadislerin onun resmini çizmesi olması sakın? Ayrıca varsa biraz izanınız hadisleri önyargı ve kabulle değil aklınızla okuyup yorumlarsanız mevzu ortaya çıkar.

     Diyelim ki hala aynı düşüncedesiniz o zaman uzatmaya gerek yok. Siz sevdiklerinizle biz de kendi sevdiklerimizle haşrolacağız…

 13. Deccal çok yalancı aldatıcı yaldızlayıcı gibi manaya gelir. Desise ve fıtnecı. Isa deccalı öldürürken erimesi cın olduğunu gösterir çünkü cinler büyük doğar yaşarken küçülür yeşil toz olur yokolur kaybolur ve cinlerin cesedi cenazesi olmaz. Mehdı necefte ıblısi saçından tutar kellecısını keser, uçurur. Deccal ise seytanın oğlu hamd ın kızı lucie dir. Deccal hızır ı şehid eder. Mehdı sufyanı öldürecek. Bazı rıvayetkerde mehdı şamda sufyanı öldürecek diyor ama hadis literatüründe şam medınenın kuzeyi solu manasında medıneden ıstanbula kadar şam dir. Anadolu ise özel manada diyari rum olarak geçer. Afganıstanlı olmasına rağmen mevla naya rumi denir konya ya yerleştıgı için. Tayyip sufyan olabilir mi düşünce olarak bu konuda net bir hedefe varamadım ama muhyıddın ıbni arabının kitaplarında mehdı ıstanbulu sufyandan alacak diye hadisler mevcut. Esed e sufyan diyorlar ama mümkün değil. Çünkü suriyeli bir multeci ile konustum esed in aslı antakya dan gitme fars kökenli bir nusayri ki türkiye nusayrilerine fellah deniyor. Antakya, adana, mersin, tarsus ta mevcutlar. Artı bıhar u enver kitabına göre besar esed mehdı nin komutanlarından biri olarak geçer. Ama yaşında taşlar kesin ve net olarak yerine oturacak neyin ne olduğu kimin ne olduğu meydana çıkacak. Yine hadislere göre mehdı çıkıncaya kadar suriyedeki catismalar bitmez diyor.

 14. sizleri tanimak istiyorum kur-an ve sunnet rehberimdir lakin cemaatsiz de olmuyor. insanin imanini kaybetmesinin artik an meselesi oldugu kaygan bir zemin oldugu icin kendimi koruyacak gucum de yok dua ve yardimlarinizla

  • siyasetmektebi.com

   Biz bu site üzerinden fikirlerini paylaşan sıradan müminleriz. Buradan bizi takip edebilirsiniz. Allah c.c. hepimizin ayaklarını sabit kılsın…

  • Cemaatsız olmuyor ne demek cemaatların tarikatların hepsi şirkin içinde şirk üretir olmuş böyle bir durumda şirklerden şirk seç, beğen. Kaimin hadislere göre en güzel ve sevdiğim tarafı hiç bir cemaata, tarikata, medreseye unitersiteye, partiye bağlı üye muntesip olmaması aksi durumda biat etmiş sayılır ve boynunda biat yemini ile gelir oysa peygamberımız buyuruyor o hiç kimsenin üzerinde hakkı kalmasın boynunda biat olmasın diye hiç bir şeyhe hocaya lidere bağlı olmayacak.

   • siyasetmektebi.com

    İslam cemaat dinidir. Ve Allah c.c. fırka fırka olmayı men edip kendi ipine cemaat halinde sarılmayı emretmiştir (al-i İmran 103). Sizin itiraz ettiğiniz durumla İslam’ın emri arasında bağ yoktur. Bahsettiğiniz türden cemaatlerin, tarikatlerin vs. varlığı İslam’ın bireysel bir din olmadığı ve cemaat dini olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz.

    Zaten İslam’ın emri “cemaat”tir, “cemaatler” değil. Bu yüzden bize düşen hak yolu tespit edip o yolda yürüyenlerle birlik olmaktır. İslam düşmanlarının bu birliği önlemek için ürettikleri sahte “İslam”lara kanmadan Öz Muhammedi İslam cemaatinin bir ferdi olmak “cemaat” olarak Allah’ın c.c. ipine sarılmanın temel şartıdır ki bu noktada İran İslam İnkılabı bütün ümmeti kuşatan ve hak yolunu yaşatan Allah’ın c.c. ipi konumundadır.

    İmam Mehdi’ye a.s gelince O’nun (c.c.) hiçbir tarikate, cemaate bağlı olmamasının nedeni tersyüz edilmiş olan İslam’ı özüne döndürecek olmasıdır. Yoksa İmam Mehdi a.s. geldiğinde herkese “kafanıza göre takılın” demeyecektir. O a.s. Muhammedi İslam cemaatinin İmamı olacaktır.

    O halde itiraz etmeden önce cemaat kavramının ne olduğunu İslami kaynaklardan araştırıp, süfyani sistemlerin karşımıza sunduğu cemaatlerin neye alternatif olarak piyasaya sürüldüğünü anlamamız şarttır. Aksi takdirde hakla batılı karıştırır, batılın hakka benzeme çabalarına aldanmış oluruz…

 15. İsa bin A’yan şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Süfyani kesindir, Recep ayında çıkacak, onun ilk çıkışı ile ölümünün arası onbeş aydır. Ve altı ay savaşacaktır. Beş bölgede dokuz ay hükümet sürecek ama onun hükümeti beş ayı birgün dahi geçmeyecektir.”” Gaybet-i Numani Türkçe Çeviri 18. Bölüm (Numani, el-Gaybet, s. 426.)bu aylar neyi ifade ediyor ozaman 6 ay savasacak diyo kimle 9 ay hukumet surecek ama 5 ayi 1 gun gwcmeyecek diyor ne demek bunlar aciklarsaniz sevinirim

  • siyasetmektebi.com

   Zaman mefhumu ahir zamanda göreceli olacaktır. Mesela ahir zamanda bir ayın ve haftanın bir gün gibi gelip geçeceğine dair hadisler vardır. Zaten şu an insanların en çok şikayet ettikleri durum da budur.

   Bu yüzden oradaki ayları belki de yıl olarak ele alabiliriz. Ama hadisin geri kalanı tam uyuyorsa zaman noktasında nasıl gerçekleştiğine bakıp hadisi ondan sonra yorumlamak daha iyi olacaktır…

 16. Yani ne diyim..! R… olan düşmanlığından hadisleri ayetleri ona yoruyorsun😂😂 Ya Allah Bismillah dedi diye Alim yaptın. Bi adam cahilce Allahın vasıflarını taşıyor dedi diye kendini Allah ilan ediyor diyon. Demesende onu ima ediyon.. bi bakan pahalı saat almış diye yine E… müsrif oluyor. Daha birsürü şey.
  100 yıldır türkiyede yapılmayan yatırımı 14 yılda yaptı. Kalan 86 yılda yöneticiler ne yaptılar ? Evet haklısın onlar saat almadılar😂😂
  En büyük destekçisi yahudiler olacak demişsin. Ne hikmetse en büyük düşmanı.
  Şimdi bi bak bakalım dünyaya ama dümenden değil harbiden bak islam düşmanı tüm devletler kimin karşısında illegal tüm örgütler pkk dhkp-c fetocular kimin karşısında. Senin düşman olduğun adama bi bak bakalım seninle birlikte kimler düşman?

  • siyasetmektebi.com

   Ne diyelim, hangimiz kör isek Allah c.c. ona göz nasip etsin ki hakikati görebilsin. Hepimizi hem bu dünyada hem ahirette sevdiklerinden, takip ettiklerinden ayırmasın.

   • 15 temmuz ile fetonun islam deccali olduğunu anlamişsindir inşaallah

    • siyasetmektebi.com

     Aslında fetonun deccal-i süfyan’ın en mühim yardımcısı olduğunu ve yardımına koşup ömrünü uzattığını bir kez daha gördük ki önceden de biz bundan bahsediyorduk zaten…

  • İsraille barışma uğrunda Mavi Marmara davasını sattılar

 17. Deccalın çocuğu olmayacak deniliyor. Sadece bu uymuyor sanırım.

  • siyasetmektebi.com

   Çocuğu illaki evlat olarak düşünmeyin, fikri de kısır olabilir, hedefi de tutmayabilir, hep aynı yerde dönüp durup ilerlemeyebilir de…

   • Bence hala c… böylesine hakaret ediyor olmanız sizin iflah olmaz derecede hasta olduğunuun göstergesidir

    • siyasetmektebi.com

     Biz kimseye hakaret etmiyoruz. Üstelik isim de vermiyoruz. Hadislerin günümüzdeki yansımalarını dile getiriyoruz. Siz bu hadislerin bahsettiğiniz şahsı tarif ettiğini düşünerek ve beyan ederek kendinizle çelişiyor ve varsa bir hakaret kendi dilinizle beyan ediyorsunuz.

     Anormalliğin normal olduğu toplumda normallik anormal olur. Yani sizin gibi hastaların bolca bulunduğu yerde bizim gibi düşünen sağlıklı bireylerin hasta zannedilmesi doğaldır.

     Sorun yok. Allah c.c. sizi sevdiklerinizden hem bu dünyada hem de ahirette ayırmasın. Tabi bizi de…

   • Zorlamaya gerek yok feto hadislerle bildirilen deccal vasiflarina aynen uyuyor
    Yurüyüşü bile bacaklari arasi ayrilk olacak denmiş
    Bir baksana yüruyuşüne…

 18. Su recep ayinda cikacak hadisi yazabilirseniz sevinirim

  • siyasetmektebi.com

   “İsa bin A’yan şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Süfyani kesindir, Recep ayında çıkacak, onun ilk çıkışı ile ölümünün arası onbeş aydır. Ve altı ay savaşacaktır. Beş bölgede dokuz ay hükümet sürecek ama onun hükümeti beş ayı birgün dahi geçmeyecektir.”” Gaybet-i Numani Türkçe Çeviri 18. Bölüm (Numani, el-Gaybet, s. 426.)
   Aslında hadisi google yazıp direk arama yaptığınızda zaten bolca hem sünni hem şii kaynak çıkacaktır. Allah’a c.c. emanet olun…

  • Yani R.. zamaninda çikacak demek olabilir
   Çunki kiyamet alametleri sarih olmaz imtihan sirrina aykiridir

 19. Allah bu kadar güzel ve bu denli seviyeli yazan kalemi güçlü ve Şecaatti yüksek yazarlardan allah bin kere razı olsun.Bir kişinin ameliyle havada uçtuğunu görseniz eger onda peygamber ahlakı yoksa arkasından gitmeyin hadi si nedenli dikkatli olmamız gerektiğini bize göstermektedir. Haksızlık eden yada çalan yada haksız yere öldüren yada zina eden kardeşiniz dahi olsa sizden onlara acıma tutmasını eger alırsanız ozaman kurana ve allah’a muhalif olmuş olursunuz

 20. Dırbaz Uçar

  Çok güzel bir analiz ve tesbit. Ve son olarak “Bizim rahmetimiz gazabımızı aşacaktır İnşallah.” sözleri ile de Süfyani R…. -haşa- ilahlığını bizzat ilan etti.

  Ancak tüm bunlara rağmen Müslüman halkımız; E… ve A..P’ye karşı çıkmanın kendilerini C.., H.., Gülen Cemaati gibi sözde muhalifler ile özdeşleştireceğini düşündüklerinden olsa gerek, artık, yanlışa yanlış, zulüme zulüm, şirk ve küfüre şirk ve küfürdür demiyorlar. Ve böylece Ehven-i Şer sandıkları Ekber-i Şer’rin tuzağına düşüyorlar. Halbuki tüm bu şerirlerden uzak durmak gerekir.

  Makale için Allah razı olsun. Kaleminize kuvvet versin.

 21. Yaptıkları çoğu oyunu görebiliyorum. Bunu Türkiye’de kimse bilmiyor. Toplumu birbirine düşman etmek, egoizm feminizm İlluminatinin oyunudur. Kadınları erkeklere düşman ettiler, ortada hiçbirşey yokken. Bütün medya erkekleri yerin dibine sokacak oyunlar sergilemekteler, bunu bütün her dallarında görmekteyim.

 22. Ya huu bu insanlarin gozune allah cc perde cekmistir.onlar bakarlar mal gibi ama gormezler ve duymazlar.acikcasi bu insanlarla insan yasamak bile istemiyor.ayni havayı teneffus bile agir geliyor.kadinin biri ben recebin ……kiliyim dedi yaa.ben size bir ipucu vereyim.bu sahis deccal olamiycak kadar degersizdir.ama kucuk deccaldir.ama yahudi nuskasi ile insanlar aptal olmus onun pesine kosmaktadir.bunu bozmaya calisan alimler vardir.zafer islamiyetindir.siz birakin sahreler davudoflar sefureler rollerini oynasin.nili nin azmasi tatarin yahudisi saray yapsin kendine.siz rahst olun.allaha siginin.

 23. Tamamiyle yahudi ve israil ile işbirliği içinde olan , cemaatin paralarıyla Allah a 1. derecede şirk koşan kiliselere papalara bağişta bulunan Fethullah gülen ve onun ilahlaştıran tövbe haşa cemaatini tarif etmişsiniz… Kuran-i Siyaset sanırım doğruları kabul etmekten geçer. Sizler kabul ettiğiniz gibi bizlerde kabul ediyoruz.çalışmalarınızda başarılar. Kuran dan cihadı kaldırmaya yönelen müslümanı pasifleştiren yahudi ile dost edindiren Fethullah gülen ve üst düzey yöneticileri Allah a havale ediyoruz, tabanda bulunan saf müslüman kardeşlerimizinde uyanmasını diliyoruz. sinsi içten pazarlıklı sahtekar topluluğundan kurtulun kardeşlerim.

  • Muhakkak ki Amerikancı İslam’ın temsilcileri Deccalin en önemli destekçileridir…Ama bu yazımızda asıl kastımız kendilerini ilah ilan eden ve tüm uygulamaları ile hadislerdeki deccal tanımını bilfiil hayata geçiren İslam ülkelerinin başına musallat olmuş süfyanilerdir…Biraz daha dikkatli incelerseniz kimleri kastettiğimizi daha iyi anlayabilirsiniz…

  • Muhammed Mehdi

   Çok dakik ve bilgilendirici bir makale. Teşekkürler.

   5. Şua’yı okurken bu sistemin arkaplanını-geçmişini iyi anlıyoruz. Allah’a şükür sizin makaleleriniz de Ayet ve Hadisler ile günümüze daha güncel bir şekilde ışık tutuyor. Lütfen bizi aydınlatmaya devam ediniz.

   Not: “Liderimiz, (haşa) Allah’ın her türlü vasıflarına sahiptir” cümlesini AKP Düzce milletvekili Fevai Arslan’ın Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediğini biliyorum. Ancak “Liderimiz 1400 yıl önce yaşasaydı hicret tatsızlığı olmazdı” şeklinde özetlenen sözü kimin söylediğini bilmiyorum, siz belirtir misiniz? Teşekkürler.

   • siyasetmektebi.com

    Allah c.c. razı olsun…

    Bahsettiğiniz cümle yazının yazıldığı dönemde meşhur olan bir tweet idi. Fakat şuan kimin yazdığını unutmuş durumdayım. Ama o sözden daha beterleri son bir yılda tekrarlandığı için bu konuda henüz bir düzelme olmadığı aşikardır.

    En son şimdiki içişleri bakanının Erzurum’da yaptığı konuşmada Resulullah’ın (s.a.a.) haşa kibre kapıldığını ama kendilerinin kibirlenmediğini söylemesi bile yeterlidir. Yukarıda sizin bahsettiğiniz sözün kendisi bile bazı şeyleri net olarak açıklamaktadır. Kaldı ki bu kibir var olduğu sürece yalakalar çoğalacak ve bu tür sapkınlıklar artacaktır.

    Vakit ayırdığınız için Allah c.c. razı olsun…

    • AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan’ın, Başbakan Erdoğan için “Allah’ın bütün vasıflarını toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. İşte bunun önünü kesmek istediler” ifadelerini kullandı.

 1. Geribildirim: Anonim

 2. Geribildirim: Deccal Nedir ve Kimdir?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

 
Scroll To Top